پایان نامه کارشناسی با موضوع محاسبات ابری، محاسبات ابری سبز|اِی سی

پایان نامه کارشناسی با موضوع محاسبات ابری، محاسبات ابری سبز

دسته بندی این مطلب: برق، الکترونیک، مخابرات
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی با موضوع محاسبات ابری، محاسبات ابری سبز هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این پایان نامه شامل چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، فهرست مطالب، 4 ضمیمه، واژه نامه و منابع است.

چکیده:
محاسبات ابري به برنامه و سرویس هاي اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می شود و از منابع مجازي استفاده می کند، همچنین از طریق پروتکل هاي رایج اینترنت و استانداردهاي شبکه قابل دستیابی می باشند. براي درك محاسبات ابري از تمامی جنبه ها لازم است انواع مختلف ابر را طبقه بندي کنیم. مدل اول ابر بر این مبناست که ابر کجا مستقر شده است )مدل استقرار( و مدل دوم بر این مبناست که چه نوع سرویسی را عرضه می کند)مدل سرویس.( محاسبات ابري مزایاي بسیاري دارد و در صنعت و در بین عموم محبوبیت بالایی کسب کرده است و معایبی دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.تقاضاهاي روبه رشد زیرساخت هاي ابري مصرف انرژي را در مراکزداده ها افزایش داده است که این موضوع مهمی است. مصرف بالاي انرژي نه تنها منجر به هزینه هاي عملکردي بالا می شود وسود دهی فراهم کنندگان ابر را کاهش می دهد بلکه به انتشار بالاي کربن منجر می شود که براي محیط زیست متناسب نیست. تحقیقات زیادي پیشنهاد شده تا مراکزداده هایی با کارایی انرژي بالا بسازند و از تکنیک هایی مثل مجازي سازي و تثبیت استفاده کنند. این راه حل ها مقرون به صرفه هستند و مستقیماً اثرات محیطی انتشارات CO2 را بیان نمی کنند.
ما یک چهارچوب با معماري ابري در جهت کاربر پیشنهاد داده ایم یعنی معماري ابري سبز باکربن گرا که مسئله محیطی را از مصرف کلی منابع محاسبات ابر بیان می کند و نیز عواملی که باعث مصرف انرژي بیشتر می شود را مورد مطالعه قرار می دهیم.
ویژگی هاي تواناسازي محاسبات ابري سبز را مطرح کرده ایم که به سبز بودن محاسبات ابري کمک می کند.
الگوهاي محاسبات ابري و کاربرد انرژي که شامل اجزاي مختلف ابر و کارایی انرژي هست را تحلیل می کنیم
را ارائه می دهیم.SaaS و PaaS ،IaaS معماري ابري سبز را براي سه سطح
این چهارچوب ابري سبز طوري طراحی شده که می تواند مصرف انرژي کلی را از طریق واسطه گر سبز، درخواست کاربر حفظ می کند. در این چهارچوب، به راهنماي انتشار کربن و پیشنهاد ابري سبزکه کارایی انرژي هر فراهم کننده ابري را حفظ کرده و منجر می شود که فراهم کنندگان سرویس هاي ابري خود را سبز بسازند.
ما همچنین مصرف انرژي هر کاربر را در هر سرویس ابري ارزیابی کرده ایم و با استفاده از الگوهاي مصرف انرژي مطرح شده در این بخش که مصرف انرژي و عملکرد انتقال و سوئیچینگ وتجهیزات محاسباتی را که در آن سرویس محاسباتی ابر عمل می کند و نیز الگوهاي مصرف انرژي شبکه، انتقال و راه گزینی، پایانه ها و کامپیوترهاي مشتري را نشان می دهیم وآن را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.


فهرست:
پیشگفتار
چکیده به فارسی ج
فصل اول: محاسبات ابري
1-1 معرفی محاسبات ابري
1-1-1 کاربرد محاسبات ابري
1-1-2 مشخصه اصلی محاسبات ابري
1-2 عناصر زیر بنایی محاسبات ابري
1-2-1 مجازيسازي
1-2-2 پردازش شبکهاي
Web 2.0 3 -2-1
1-2-4 معماري مبتنی بر سرویس SOA
1-3 مدلهاي سرویسدهی
1-3-1 نرمافزار به عنوان سرویس SaaS
1-3-2 سکو به عنوان سرویس PaaS
1-3-3 زیرساخت به عنوان سرویس IaaS
1-4 مشخصات محاسبات ابري
1-5 اجزاي محاسبات ابري
1-6 الگوهاي استقرار محاسبات ابري
1-6-1 ابر عمومی
1-6-2 ابر خصوصی
1-6-3 ابر هیبرید
7-1 چالش ها
1-7-1 مسائل امنیتی پردازش ابري
1-8 مزایا
1-9 معایب
فصل دوم: محاسبات ابري سبز: تحلیل و بررسی الگوهاي مصرف انرژي
2-1 الگوهاي سرویس هاي ابري
2-1-1 نرم افزار به عنوان سرویس
2-1-2 ذخیره سازي به عنوان سرویس
2-1-3 پردازش به عنوان سرویس
2-1-4 خلاصه الگوها و نتایج
2-2 الگو مصرف انرژي
2-2-1 تجهیزات کاربر
2-2-2 مراکزداده ها
2-2-3 شبکه
2-3 تحلیل سرویس هاي ابري
2-3-1 ذخیرهسازي به عنوان سرویس
2-3-2 نرم افزار به عنوان سرویس
2-3-3 پردازش به عنوان سرویس
2-3-4 خلاصه نتایج
فصل سوم: آینده محاسبات ابري
3-1 آینده محاسبات ابري
3-1-1 پیش بینی مصرف انرژي تجهیزات
3-1-2 ذخیرهسازي به عنوان سرویس
3-1-3 نرم افزار به عنوان سرویس
3-1-4 پردازش به عنوان سرویس
3-1-5 بحث و بررسی
3-2 الگوي محاسبات ابري و کاربرد انرژي
3-2-1 نرم افزارهاي کاربردي ابر / کاربر
61 SaaS ، PaaS ، IaaS 3-2-2 پشته ي نرم افزاري ابري براي سطح
3-2-3 ابزارهاي شبکه
3-2-4 مراکزداده ها
فصل چهارم: محاسبات ابري سبز و قابلیت سازگاري با محیط
4-1 ویژگی تواناسازي محاسبات ابري
4-1-1 ارائه دینامیک
4-1-2 چند مالکیتی
4-1-3 بهره وري سرورهاي سودمند
4-1-4 کارایی مراکزداده
4-2 در جهت کارایی محاسبات ابري (حالت فعلی )
4-2-1 برنامه کاربردي
4-2-2 پشته برنامه کاربردي ابر
4-2-3 سطح مراکزداده ها
4-2-4 معیار و نظارت
4-2-5 زیرساخت شبکه
4-3 معماري ابري سبز
79 IaaS 4-4 فراهم کننده
فصل پنجم: چهارچوب ابري سبز براي بهبود کارایی ابر کربن
5-1 کارهاي مرتبط
5-2 معماري ابري سبز با کربن گرا
5-2-1 سومین بخش
5-2-2 کاربر: واسطه گر سبز
5-2-3 فراهم کننده: میان افزار سبز
CEGP 3-5
5-4 ارزیابی عملکردها و نتایج
5-4-1 مقایسه CEGP با الگوریتم مبتنی بر عملکرد
5-4-2 اثر روابط بین انتشار CO2 و DCiE با بازدهی نیرو در مراکزداده
فصل ششم: نتیجه گیري و بررسی هاي بیشتر
پیوست
ضمیمه الف: نگاشت کاهش
ضمیمه ب: مقایسه ویژگی هاي کلیدي سیستم هاي گرید، کلاستر و ابر
ضمیمه ج: ردپاي کربن
ضمیمه د: نمونه هایی از سرویس هاي ابري
فهرست علائم اختصاري
فهرست مراجع
واژه نامه انگلیسی به فارسی
چکیده به انگلیسی

  • پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

  • کارمندیابی,منابع انسانی,نظام ارزیابی عملكرد,مدیریت منابع انسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق

  • پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی با عنوان نقش حضرت زینب در واقعه عاشورا

  • سیمای حضرت زینب(س) در كاروان عاشورا، چیست؟ ,تاثیر پنج تن آل عبا به عنوان خانواده حضرت زینب (س) در تربیت و شکل گیری شخصیت ایشان چگونه است؟ ,فلسفه قیام عاشورا چیست؟ ,نقش حضرت زینب به عنوان پیام آور عاشورا چیست؟ ,اهمیت عاشورا به عنوان درس همیشه جاوید چیست؟,فلسفه قیام امام حسین (ع),دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی با عنوان نقش حضرت ز

  • پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان

  • روابط عمومی,مدیریت فرایند سازمان,تاریخچه روابط عمومی ایران,برنامه ریزی در روابط عمومی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق دانشجویی